ALGEMENE VOORWAARDEN

 

I.         DEFINITIES

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op Unity Event Crew B.V..
 2. Daar waar in deze voorwaarden wordt verwezen naar UEC wordt bedoeld Unity Event Crew B.V..
 3. UEC is als projectbureau hoofdzakelijk actief in de media- en evenementenindustrie.
 4. Een crew is een groep mensen die als team een opdracht van opdrachtgever zelfstandig uitvoeren voor risico en rekening van opdrachtgever, met inzet van eigen kennis en expertise met betrekking tot het (technische) vraagstuk.
 5. Onder evenement wordt verstaan: een eenmalige gebeurtenis ter lering of vermaak waar mensen op een specifieke locatie samenkomen, waarbij die locatie specifiek is ingericht ten behoeve van deze lering- of vermaak activiteit.
 6. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die aan UEC de opdracht verleent tot het realiseren van een (deel-)project door middel van het leveren van diensten, faciliteiten en/of expertise.
 7. Onder totale aanneemsom wordt verstaan: het totaalbedrag exclusief de wettelijk verplichte BTW dat de opdrachtgever ter zake van een opdracht aan UEC verschuldigd is. In dit bedrag zijn mede begrepen de loonheffing en premie werknemersverzekeringen, voor zover verschuldigd, af te dragen door UEC.
 8. Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van werkdagen, wordt bedoeld: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de officiële feestdagen in Nederland.

II.         GELDIGHEID EN TOEPASSELIJKHEID

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties, en werkzaamheden van UEC door of in opdracht van UEC ten behoeve van de opdrachtgever verricht.
 2. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de opdrachtgever die afwijken van deze voorwaarden geldt niet als een overeengekomen afwijking mits expliciet schriftelijk overeengekomen.
 3. UEC behoudt zich het recht voor om deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen indien zij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de opdrachtgever daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. UEC is verplicht om de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail te informeren in geval van een dergelijke wijziging.

III.         OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. Elk voorstel van UEC in welke vorm dan ook gedaan, is vrijblijvend tenzij zulks anders wordt medegedeeld in het voorstel aan opdrachtgever. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van het voorstel UEC heeft bereikt én daarna door UEC schriftelijk is bevestigd.
 2. Voorstellen van UEC zijn gebaseerd op informatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle benodigde informatie voor het te realiseren project of de te verrichten dienst heeft verstrekt.
 3. Tenminste 5 werkdagen voor startdatum project/werk zijn in ieder geval per e-mail kenbaar gemaakt: adresgegevens projectlocatie, datum, start- en eindtijd op locatie. Deze gegevens zijn bindend voor de uiteindelijke facturatie.
 4. UEC zal het door haar te realiseren project of de door haar te verrichten dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting is een ‘inspanningsverplichting’.
 5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van UEC binden UEC slechts voor zover en pas nadat zij door een tekenbevoegd persoon van UEC schriftelijk zijn bevestigd.
 6. UEC behoudt zich het recht voor in de hierboven vermelde aanbieding(en) en overeenkomsten specifiek op het te realiseren project of de te verrichten dienst toegesneden bepalingen op te nemen, die tezamen met deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van het door UEC gedane aanbod c.q. de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

IV.         EXTRA KOSTEN, MEER- EN / OF MINDERWERK

 1. Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om de uitvoering of voortgang van de overeenkomst mogelijk te maken, worden door UEC extra in rekening gebracht. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties die naar de mening van UEC voor de realisatie van de opdracht noodzakelijk zijn en die niet separaat en expliciet door de opdrachtgever zijn verlangd. Meerwerk wordt berekend op grondslag van bij de aanvang gestelde condities en verrekend met de betaling van de totale aanneemsom of de laatste termijn daarvan. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk. Minderwerk wordt slechts verrekend indien UEC daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.
 2. UEC kan haar medewerkers niet verplichten tot het verrichten van meerwerk, tenzij de medewerkers hier expliciet mee instemmen. De projecttijden die 5 werkdagen voor aanvang bekend en wederzijds schriftelijk bevestigd zijn (zie ook: artikel III c), zijn hierbij leidend.
 3. Wanneer een voor opdrachtgever te realiseren project mankracht vereist van UEC, geeft de opdrachtgever in de aanvraag duidelijk aan of er catering is voorzien voor de medewerkers van UEC. Indien er aangegeven is door opdrachtgever dat er geen catering beschikbaar is, zal UEC haar medewerkers vooraf opdracht geven om zelf in een lunch te voorzien. Wanneer de totale werktijd incl. pauze en reistijd echter meer dan 8 uur bedraagt, voorziet opdrachtgever in ieder geval in een voedzame, gezonde warme maaltijd of uitgebreide lunch. Indien hier geen mogelijkheid voor bestaat, of de opdrachtgever blijft hierbij in gebreke, dan wordt er door UEC per medewerker een maaltijdvergoeding in rekening gebracht. In dergelijk geval zal de crew chief van het team van UEC de maatregelen nemen die op dat moment nodig zijn om alsnog in een passende maaltijd te voorzien.
 4. Indien een opdrachtgever crew van UEC op meerdere achtereenvolgende dagen aan het werk heeft, hetzij op eenzelfde projectlocatie, hetzij in dezelfde regio, dan is de opdrachtgever gehouden om bij een enkele reis vanaf 1,5 uur (of 120 kilometer volgens Google Maps) in een hotelovernachting inclusief catering (ontbijt/lunch/diner, behorende bij tijdstip waarop crew voor opdracht onderweg dan wel aan het werk is) te voorzien. Indien UEC voor de boeking zorg moet dragen worden de kosten per persoon per nacht hiervan in rekening gebracht. (Maximaal 2 personen per kamer, inclusief boekingskosten, handeling fee, ontbijt en toeslagen, medewerkers van verschillende sekse slapen op separate kamers)
 5. Wanneer één of meerdere overnachtingen zijn voorzien voor de crew van UEC berekenen wij een overnachtingstoeslag per persoon per nacht ten behoeve van onkosten en kleine uitgaven. De hoogte van deze toeslag is onder meer afhankelijk van de duur van het project en locatie van de werkzaamheden.
 6. Wanneer er medewerkers van UEC op meerdere achtereenvolgende dagen aan het werk zijn voor verschillende opdrachtgevers op dezelfde locatie of in dezelfde regio is UEC gerechtigd om naar eigen inzicht en voor eigen rekening hotelovernachtingen voor haar medewerkers te voorzien, onverminderd de verplichting voor elke afzonderlijke opdrachtgever om de oorspronkelijk voorziene reiskosten en tegemoetkoming reistijd te betalen.
 7. De in artikel IV a) t/m f) genoemde toeslagen waarvan bij de aanvraag duidelijk is dat ze van toepassing zullen zijn op het project worden apart vermeld op het voorstel dat UEC de opdrachtgever ter goedkeuring voorlegt.
 8. In geval UEC onvoorziene kosten moet maken welke noodzakelijk geacht worden om het project te realiseren, zullen deze kosten onverwijld doorgegeven worden aan de opdrachtgever en zal UEC deze kosten middels een aparte specificatie op de factuur in rekening brengen bij opdrachtgever.
 9. Een volledige werkdag bestaat uit maximaal 11 gewerkte uren op locatie. Na het 11e gewerkte uur is er een overurentoeslag van toepassing.
 10. Op de volgende feestdagen geldt een toeslag van 50% bovenop het reguliere tarief: Nieuwjaarsdag, Koningsdag en eerste en tweede kerstdag. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt of werkzaamheden op Nederlands grondgebied plaatsvinden of niet.
 11. Op gewerkte uren tussen 23.00 en 07.00 uur is een nachttoeslag van 50% bovenop het reguliere tarief van toepassing. Wanneer in een dienst het merendeel van de gewerkte uren tussen 23.00 en 07.00 uur valt, is de nachttoeslag van toepassing op alle gewerkte uren van die dienst.
 12. Indien een medewerker ingezet wordt op een hoger functieniveau dan bij de oorspronkelijke aanvraag is opgegeven, zal UEC het daarvoor geldende hogere tarief berekenen over alle uren van die dag als ware de betreffende medewerker voor dat functieniveau uitgevraagd.

V.         INHUUR VAN DERDEN

 1. UEC is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden.
 2. De opdrachtgever verklaart met de prestaties van zowel de derden, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties volledig op de hoogte te zijn.

VI.         ANNULERINGEN EN WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd bij annulering of wijziging van invloed op arbeidsduur, aanvangs- of eindtijd.
 2. Tot 8 werkdagen vóór datum van uitvoering van de overeenkomst 0% van de overeengekomen orderprijs;
 3. Tot 5 werkdagen vóór datum van uitvoering van de overeenkomst 75% van de overeengekomen orderprijs;
 4. Vanaf 5 werkdagen vóór datum van uitvoering van de overeenkomst 100% van de overeengekomen orderprijs;
 5. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij UEC aannemelijk kan maken dat haar schade groter is of de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
 6. Annuleringen of wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag, niet zijnde feestdagen, tussen 09.00 en 17.00 uur) én behoeven schriftelijke bevestiging van UEC.
 7. De te betalen schadevergoeding zal worden vastgesteld op basis van de van tevoren schriftelijk overeengekomen projectinformatie, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot: start- en eindtijden, aantal medewerkers en adresgegevens projectlocatie.
 8. Wanneer een wijziging nieuwe begin-of eindtijden met zich mee brengt, zijn de oorspronkelijke tijden leidend voor de facturatie van gewerkte uren. Hier bovenop komen de eventuele extra uren als gevolg van verschuivingen in aanvangs- en/of eindtijden.
 9. Bij annulering of wijziging binnen 4 kalenderdagen (een zgn. last minute wijziging) heeft een medewerker van UEC wettelijk gezien geen verschijningsverplichting. UEC aanvaart geen aansprakelijkheid wanneer als gevolg van een last minute wijziging een ter beschikking gestelde medewerker niet verschijnt op de gewijzigde aanvangstijd of –datum. Bovendien kan UEC niet afdwingen dat een medewerker langer doorwerkt dan in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging is overeengekomen.
 10. De opdrachtgever is niet meer gehouden aan de overeenkomst indien UEC in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt of als er een geldig beslag wordt geUECd op de middelen van UEC. In dit geval zal UEC geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. De opdrachtgever zal zich dienen te houden aan de betalingsverplichting van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 11. UEC is niet meer gehouden aan de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt geUECd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding, zulks onverminderd het recht van UEC om nakoming en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

VII.         ONUITVOERBAARHEID EN OVERMACHT

 1. Indien tijdens de voorbereiding en/ of uitvoering van de overeengekomen opdracht blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die UEC bij het aangaan daarvan niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen deze te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
 2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht – behoudens in het geval van overmacht – de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de opdrachtgever gehouden om aan UEC de in verband met de voorbereiding en/ of uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten te vergoeden.
 3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om de reden zoals vermeld in het eerste lid van dit punt, zal slechts voor het niet uitvoerbare deel daarvan ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
 4. In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.
 5. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nr. 136/1981 bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag; een van overheidswege afkondiging van nationale rouw; gevolgen van een atoomkernreactie onverschillig hoe die reactie is ontstaan; ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest; storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen, schade door aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming, milieurampen en terrorisme.
 6. In geval van overmacht zal de opdrachtgever aan UEC nog gedurende één (1) maand na de overeengekomen datum van levering de geUECenheid moeten geven om haar verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
 7. Indien de overmacht toestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben de opdrachtgever en UEC het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. Zij dienen in dat geval de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
 8. Bijzondere omstandigheden die enige stagnatie in de leveranties en prestatie van UEC en de door UEC ingeschakelde derden veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering en prestatie voor de duur dezer bijzondere omstandigheid op.
 9. UEC zal haar uiterste best doen ervoor zorg te dragen dat in het kader van de overeenkomst gecontracteerde toeleveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft UEC echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. UEC zal steeds tevoren wel in overleg met de opdrachtgever treden over noodzakelijk geachte veranderingen als hier bedoeld.
 10. Indien de overeenkomst door UEC moet worden uitgevoerd in de door – niet via UEC gecontracteerde – derden ter beschikking gestelde ruimten/locatie(s) is UEC op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen indien de betreffende ruimten/locatie(s) niet daadwerkelijk door de betreffende derde tijdig tot beschikking worden gesteld onverminderd het recht van UEC om nakoming van de overeenkomst te vorderen.
 11. UEC kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het absent zijn van één of meerdere medewerkers gedurende (een deel van) de werkdag als gevolg van ziekte of uitval van een of meerdere medewerker(s). Wel ziet UEC het als een inspanningsverplichting om met opdrachtgever de absentie van (een of meerdere) medewerker(s) te bespreken en daar waar mogelijk en/of noodzakelijk vervanging te organiseren.

VIII.         OVERNAME VAN MEDEWERKERS

 1. Indien opdrachtgever een medewerker van UEC wenst over te nemen, dan betaald deze hiervoor een overnamebedrag. Onder medewerker wordt verstaan iedereen die in de afgelopen 12 maanden een arbeidsrelatie met UEC heeft of heeft gehad, hetzij als medewerker van UEC, direct of indirect, tegen betaling of om niet, op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins, werkzaamheden en of diensten heeft verricht voor opdrachtgever zelf of via opdrachtgever voor een
 2. Het overnamebedrag wordt als volgt berekend: (1040 uren -/- gewerkte uren*) x uurtarief x 25% (exclusief BTW);

*onder gewerkte uren wordt verstaan: totaalaantal gewerkte uren voor opdrachtgever.

 1. Het overnamebedrag onder sub b) bedoelt niet uit te sluiten de bevoegdheid van UEC om in geval van aantoonbare hogere, wervings- selectie- en/of opleidingskosten aanspraak te maken op een aanvullende onkostenvergoeding.

IX.         PRIJZEN

 1. Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technische- en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte, c.q. van de totstandkoming der overeenkomst.
 2. Voor werkzaamheden in het buitenland gelden mogelijk afwijkende tarieven. Dit kan per land verschillen.
 3. Indien ná het sluiten van de overeenkomst maar vóór de levering c.q. uitvoering een wijziging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van lid a genoemd, optreedt – ook al geschiedt dit ingevolge voorziene of onvoorziende omstandigheden -, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen totale aanneemsom, indien deze zich voordoet binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 4. Prijsverhoging ná de hierboven genoemde periode van twee maanden zijn voor risico van de opdrachtgever. In dat geval heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel V lid 2, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van twee maanden zullen op verzoek van de opdrachtgever worden doorberekend.
 5. De betaling van de eventuele meerprijs op gronde van het bovenstaande zal geschieden tegelijk met de totale aanneemsom of de laatste termijn daarvan.
 6. UEC behoudt zich het recht voor om jaarlijks per 1 januari haar tarieven te verhogen met de CPI-index van het afgelopen jaar, zonder haar opdrachtgevers hierover vooraf schriftelijk te informeren. Tarieven gelden van 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin de overeenkomst tot stand is gekomen.

X.         BETALINGEN

 1. De opdrachtgever is gehouden UEC te betalen: 100% van de overeengekomen prijs binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Wanneer het orderbedrag 5000 euro of meer betreft, is opdrachtgever bovendien gehouden om 75% van het totaal verschuldigde bedrag tenminste vijf (5) werkdagen vóór aanvang werkzaamheden zichtbaar te hebben bijgeschreven op de rekening van UEC. Een afwijkende betalingsconditie moet schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De presentatie van de eindfactuur – indien er sprake is van meer/ minderwerk of extra kosten – zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het uitvoeren van de opdracht plaatsvinden. De betaling hiervan dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. Indien de hierboven genoemde vooruitbetaling niet binnen de gestelde termijn is betaald, heeft UEC het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een ander onder voorbehoud van alle rechten van UEC.
 4. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige vordering, die hij op UEC heeft of pretendeert, te verrekenen met de door hem aan UEC verschuldigde totale aanneemsom of een deel daarvan.
 5. UEC behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te vorderen. De opdrachtgever is verplicht om indien hij in gebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van UEC niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen.
 6. De opdrachtgever is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de opdrachtgever niet van betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
 7. Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak ook niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied, is door de opdrachtgever de wettelijke rente voor handelstransacties per maand verschuldigd – waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij die buitengerechtelijke kosten, aan de hand van de kantongerechtelijke staffel, een percentage van de totale uitkoopsom bedragen, met een minimum van € 50,00 en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.
 8. Indien een opdrachtgever en /of debiteur met het betalen van enige factuur van meer dan negentig (90) dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum in verzuim is, is UEC zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, op te schorten en/ of te annuleren, zulks onverminderd het recht van UEC om nakoming en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

XI.         KLACHTEN EN SCHADEVERGOEDING

 1. Onder klachten wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de uitvoering van de werkzaamheden kunnen door de opdrachtgever bij UEC slechts geldend worden gemaakt door onverwijld mondelinge melding en vervolgens daarna schriftelijke indiening binnen acht (8) dagen na uitvoering van de overeenkomst. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde problemen.
 2. Wanneer een opdrachtgever tegen het advies van UEC bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

XII.         AANSPRAKELIJKHEID

 1. UEC is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt met, aan, of verlies van door opdrachtgever of door derden al dan niet tegen betaling aan UEC in bruikleen gegeven goederen en/of voertuigen. Materialen onder opzicht vallen uitdrukkelijk niet onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van UEC. De opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het afsluiten van een dekkende verzekering voor zaken onder opzicht (van derden).
 2. UEC zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van UEC kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt is UEC voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van UEC die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is UEC voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag waarvoor bij de prestatie een fout is gemaakt door UEC dan wel tot het bedrag van de voor de betreffende (deel)opdracht overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting behorende bij een duur van maximaal 1 week.
 3. De opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek. De opdrachtgever kan in het verlengde hiervan dan ook aansprakelijk zijn als zich schade voordoet en wordt geadviseerd zijn verzekeringspolis hierop na te zien.

XIII.         GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst ontstaan tussen UEC en de opdrachtgever, zullen worden gebracht bij de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement, waar UEC is gevestigd.
 2. Op alle voorwaarden waarop de aanbieding of overeenkomst geheel of ten dele van toepassing is, is het Nederlands recht van toepassing.

CONTACT

Dragonder 33
5554 GM Valkenswaard
Kantoor: 040-2075929
E-mail: info@iventfriends.nl

KVK: 52422119
BTW: NL850 437 660 B01
IBAN: NL52RABO0116873086

Unity Event Crew is onderdeel van

CONTACT

Dragonder 33
5554 GM Valkenswaard
Kantoor: 040-2075929
E-mail: info@iventfriends.nl

KVK: 52422119
BTW: NL850 437 660 B01
IBAN: NL52RABO0116873086

Unity Event Crew is onderdeel van